Wolontariat

W naszej szkole uczniowie mogą realizować godziny wolontariackie, biorąc udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz innych nauczycieli (biblioteka, świetlica).

Ponadto do wolontariatu wychowawcy zaliczają wszelkie aktywności – działania ucznia poza szkołą udokumentowane lub potwierdzone stosownymi zaświadczeniami. Godziny przeliczamy wprost 1:1 na punkty.

Aby uzyskać wpis na świadectwie klasy ósmej, uczeń musi zebrać łącznie 50 pkt. Działalność wolontariacką i gromadzenie punktów dzieci rozpoczynają od klasy czwartej.

Dokumentację (karta z rozliczeniem punktów oraz zgodę rodziców na udział w wolontariacie – druki do pobrania na stronie szkoły) uczeń przechowuje do klasy ósmej. Na podstawie tego dokumentu wychowawca dokonuje wpisu na świadectwie.

Uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w wybranych akcjach wolontariackich pod opieką swoich wychowawców, co stanowi przygotowanie i zapoznanie dzieci z taką formą aktywności społecznej – ma to wymiar edukacyjny i wychowawczy.

Statut reguluje sposób przeliczania i dokumentowania działań wolontariackich. Przedstawiamy również przykładowe propozycje punktowania udziału uczniów w różnych przedsięwzięciach wolontariackich.

Punktacja wolontariatu szkolnego

1 godzina = 1 punkt

Udział w akcjach SU np.:

  1. Akcja Schronisko – 1-3 p.
  2. Dom Samotnej Matki 1-3 p.
  3. Paczki dla potrzebujących robione w klasach 4p.
  4. Hospicjum dary 1-4 p.
  5. Kiermasz ciast 3-5 p.
  6. Przygotowywanie uroczystości(Dom Kombatanta itp.) i udział w nich 2-6p.
  7. Odwożenie darów z rodzicami darów 5-10 p.
  8. Inne np. zbieranie nakrętek dla hospicjum- 1p.
  9. Udział w akcjach zewnętrznych 1-10 p.
  10. Praca w świetlicy, bibliotece szkolnej i pomoc nauczycielowi np. w organizowaniu zawodów 1h-1p.

Punkty wolontariackie liczymy tylko za pracę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Samorząd Uczniowski

Pliki do pobrania

Aktualności