Stypendia

Stypendia szkolne

Według zapisu w statucie szkoły § 71. punkt 4

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń klas IV-VIII, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,8 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w klasyfikacji rocznej lub końcowej;

Stypendium za osiągnięcia sportowe może uczeń, który uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w klasyfikacji rocznej lub końcowej.

Stypendia m.st. Warszawy

https://um.warszawa.pl/-/startuja-stypendia-edukacyjne

Stypendia Centrum Myśli Jana Pawła II

https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Stypendia socjalne

https://opsochota.waw.pl/strona-3378-stypendia_i_zasilki_szkolne.html

Aktualności