Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp175.pl oraz https://sp175.biposwiata.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 175 im. Heleny Marusarzówny.
• Data publikacji strony internetowej: 2013-04-03
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 •  Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Niektóre materiały pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Jończyk, sekretariat.sp175@eduwarszawa.pl lub sekretariat@sp175.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 822-20-05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy jednokierunkowej ulicy Trzech Budrysów 32 w Warszawie, odchodzącej od ul. Dickensa, pomiędzy ul. Białobrzeską a Szczęśliwiecką, niedaleko pętli autobusowej Szczęśliwice.
Dojścia piesze do szkoły są od ul. Trzech Budrysów. Na trasie dojścia do budynku występują różne przeszkody np. latarnie.
Najbliższe stacje PKP to Warszawa Rakowiec znajdująca się w odległości do ok.1,6 km oraz Warszawa Zachodnia w odległości ok. 1,5 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, pochylni i wind.
Najbliższe przystanki autobusowe:
• Urbanistów 01 (linie 157, 521) – w odległości ok. 160 m
• Opaczewska 04 (linie 157, 521) – w odległości ok. 160 m
• Pętla autobusowa Szczęśliwice (linie 184, 157, 186, 128, 521, 414) – w odległości ok. 260 m
Najbliższe przystanki tramwajowe Dickensa 03 i 04 (linie 7, 9, 15) znajdują się w odległości ok. 600 m.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Trzech Budrysów 32, przed wejściem na teren szkoły.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Szkoła składa się z trzech budynków, do których prowadzą oddzielnie wejścia. Są to:

 • budynek główny tzw. stara szkoła,
 • nowa szkoła (pawilon klas I-III),
 • hala sportowa.

Na elewacji budynku znajdują się oznakowania wejścia i tablice urzędowe.

Główne (tzw. stara szkoła), częściowo zadaszone wejście usytuowane jest od ul. Trzech Budrysów. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia.
Wejście główne prowadzi do szatni szkolnej, która usytuowana jest w suterenie (poziom -1). Na tym poziomie znajduje się biblioteka, stołówka, sala świetlicy szkolnej, gabinet terapeuty pedagogicznego. Z sutereny na parter prowadzą dwie klatki schodowe. Na jednej z nich zainstalowany jest podnośnik umożliwiający wjazd wózkiem na parter. Na parterze usytuowany jest sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz gabinet wicedyrektora, przed nim znajduje się hol bez oznakowania dotykowego na posadzce. Dalej w korytarzu znajduje się gabinet pedagogów i psychologa szkolnego. Na parterze, I piętrze i II piętrze znajdują się sale lekcyjne i toalety. Gabinet pomocy przedmedycznej znajduje się na II piętrze. Do sal na tych kondygnacjach prowadzą korytarze umożliwiające wyminięcie się 2 osób.

Drugie wejście prowadzi do nowego pawilonu, w którym uczą się uczniowie klas I-III i znajduje się od strony boiska. Posiada schody, zadaszoną pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Z tego budynku możliwe jest przejście łącznikami do starej części szkoły na parter i I piętro. Budynek ten wyposażony jest w windę.

Trzecie wejście umiejscowione jest także przy ul. Trzech Budrysów (za przedszkolem). Do hali sportowej prowadzą schody oraz podnośnik do obsługi wózków dla osób niepełnosprawnych. Z budynku hali sportowej łącznikami można przemieścić się na parter w budynku głównym.

W budynku znajdują się oznakowane taśmą ostrzegawczą antypoślizgową schody wewnętrzne (proste, bez podcięć).

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń dostępnych dla interesantów.

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Brak pętli indukcyjnej w budynku.

Od 1 lutego 2023 r. istnieje możliwość skorzystania z usługi on-line tłumaczenia polskiego języka migowego (PJM). Usługa została uruchomiona przez Urząd m.st. Warszawa i jest ważna przez okres dwudziestu czterech miesięcy.

Brak ogólnodostępnych toalet dla interesantów.

 

 

Pliki do pobrania

Aktualności