Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny, z siedzibą przy ul. Trzech Budrysów 32,  02-381 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Renatę Jończyk
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z zadaniami Szkoły Podstawowej nr 175 w Warszawie na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
  osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
  w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.
 9. Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Klauzula dotycząca ochrona danych osobowych BIP: http://sp175.biposwiata.pl/

Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Falborska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Ewa Nagadowska

Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl

Pliki do pobrania

Aktualności