RODO

Klauzula Informacyjna – ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny, z siedzibą przy ul. Trzech Budrysów 32, 02-381 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Renatę Jończyk.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z zadaniami Szkoły Podstawowej nr 175 w Warszawie na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.
9. Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Falborska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Kamila Kutyła – Szpindler

Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.

Polityka prywatności 
I. WSTĘP
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.sp175.pl (dalej: „Serwis”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie (dalej: „Administrator”) reprezentowana przez Dyrektora – p. Renatę Jończyk. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
1) adresu korespondencyjnego: Trzech Budrysów 32, 02-381 Warszawa
2) numeru telefonu: 22 8222005
3) adresu e-mail: sekretariat@sp175.pl lub sekretariat.sp175@eduwarszawa.pl
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) – p. Agnieszkę Falborską, z którą można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze;
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
4. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.
5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) przenoszenia danych do innego administratora;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
1) dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu prowadzonych przez Administratora podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,
2) dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),
3) dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.
III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub właściwej obsługi zgłoszenia;
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE 
1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem: www.sp175.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej poniżej.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu funkcjonującego pod adresem www.sp175.pl
2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron podmiotów trzecich, w tym placówek oświatowych, partnerów, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Google LLC, Urząd m.st. Warszawy, Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Centrum Informatyczne Edukacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
5. Dokument jest dostępny w Sekretariacie placówki.
6. Dokument widnieje w wersji elektronicznej, w zakładce RODO pod adresem: www.sp175.pl
7. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 1 września 2023 r.
Polityka COOKIES
I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie (dalej: „Administrator”), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w Serwisie dostępnym pod adresem www.sp175.pl (dalej: „Serwis”) plików cookies i podobnych technologii internetowych.
2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
4. Celem wykorzystywania przez Serwis wskazanych powyżej technologii jest:
1) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenie anonimowych raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
II. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE
1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
1) nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,
2) wygenerowany unikatowy numer,
3) czas przechowywania pliku.
2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są następujące typy plików:
1) Ze względu na źródło pochodzenia:
a) tzw. first-party cookies – pochodzące z Serwisu, który jest odwiedzany przez użytkownika; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na należącą do Administratora domenę dbfo- ochota.waw.pl;
b) tzw. third-party cookies – wykorzystywane przez podmioty trzecie.
2) Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:
 a) pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę dbfo-ochota.waw.pl oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;
b) pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą dany Serwis.
3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1) niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
2) funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);
3) analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).
4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
1) w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych (np. widget ułatwień dostępu, mapy Google);
2) do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (oglądalności, wyszukiwania), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu.
5. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:
1) Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.
2) Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.
III. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE 
1. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym placówek oświatowych, partnerów, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z polityką cookies wskazanych podmiotów zewnętrznych.
IV. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI 
1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności danego Serwisu.
2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.
3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
1) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
3) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanieplik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16- ede5947fc64d
4) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoftedge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2- 9b4a-c582b4e640dd
5) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 6) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
5. Korzystając z funkcji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych użytkownik może zdecydować się na akceptowanie wybranych plików cookies, zablokowanie takich plików, a także usunąć wszystkie pliki cookies ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
6. Dokument dostępny jest do wglądu w Sekretariacie placówki.
7. Dokument widnieje w wersji elektronicznej, w zakładce na stronie internetowej placówki pod adresem: www.sp175.pl

Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych BIP: http://sp175.biposwiata.pl/

Pliki do pobrania

Aktualności